فیلم عیسی مسیح به بختیاری

سلام

با تماشای این فیلم که بر اساس انجیل لوقا ساخته شده با شخصیت و زندگی عیسی مسیح آشنا می‌شوید. عیسی مسیح عجیب‌ترین شخصی است که دنیا به خود دیده است. او که از مریم باکره متولد شد گناه گناهکاران را آمرزید و معجزات بسیاری انجام داد. در نهایت وی بر صلیب مصلوب شده و جان داد. با اینحال بعد از سه روز از میان مردگان قیام فرموده به آسمان صعود نمود و طبق وعده کتاب مقدس روزی در میان ابرها باز خواهد گشت. از خداوند می‌طلبیم که این فیلم تاثیر عمیقی بر قلب شما داشته باشد.

عیسی مسیح

این فیلم معرفی کاملی از عیسی توسط انجیل لوقا می باشد. عیسی همواره مردم را غافلگیر و مبهوت می کرد، از تولد معجزه آساِی خود تا برخاستنش از قبر. زندگی پرشور او را از طریق گزیده ای از کتاب لوقا؛ تمام معجزات، تعالیم، و شفقت او، پیگیری کنید.

 • 2:07:53

  عیسی مسیح - Full video

 • 8:08

  1 ابتدا

 • 3:42

  2 تولّد عیسی

 • 2:15

  3 کودکی عیسی

 • 3:47

  4 تعمید آب عیسی توسط یحیی تعمید دهنده

 • 2:22

  5 شیطان عیسی را وسوسه می‌کند

 • 3:07

  6 عیسی به انجام رسیدن پیشگوئی آیات را اعلان می کند

 • 1:02

  7 مثل فریسی و باجگیر

 • 2:01

  8 معجزۀ صید ماهی

 • 2:14

  9 دختر خایروس به زندگی برگشت

 • 3:10

  10 انتخاب شاگردان

 • 1:02

  11 خوشا بحال‌ها

 • 3:38

  12 موعظۀ بالای کوه

 • 0:19

  13 خوشابحال کسانی که می‌شنوند و اطاعت می‌کنند

 • 2:56

  14 بخشیدن زن گناهکار

 • 0:43

  15 زنان پیرو عیسی

 • 1:56

  16 یحیی تعمید دهنده در زندان

 • 2:18

  17 مَثل برزگر و بذر

 • 0:55

  18 مَثل چراغدان

 • 1:58

  19 عیسی طوفان را آرام می‌کند

 • 2:16

  20 شفای دیوزده

 • 2:29

  21 خوراک دادن عیسی به 5000 نفر

 • 1:23

  22 پطرس اعلام می‌ کند که عیسی، مسیح موعود می باشد

 • 1:45

  23 تبدیل هیئت

 • 2:15

  24 عیسی مسیح شیطان را از تن پسر بیرون می‌آورد

 • 0:57

  25 دعای ربانی

 • 2:23

  26 تعلیم دربارۀ دعا و ایمان

 • 0:54

  27 وای بر آنانی که دیگران را به گناه می‌کشند

 • 0:28

  28 ملکوت خدا همچون دانۀ خردل

 • 0:29

  29 وقت گذاشتن عیسی برای گناهکاران

 • 1:57

  30 شفا در روز سبت

 • 1:38

  31 مَثل سامری نیکو

 • 1:44

  32 شفای بارتیماؤس

 • 2:21

  33 عیسی و زکی

 • 0:42

  34 عیسی مرگ و قیام خود را پیشگویی می‌کند

 • 1:10

  35 ورود پیروزمندانۀ عیسی

 • 1:00

  36 عیسی برای اورشلیم گریه می‌کند

 • 1:51

  37 عیسی صرافان را از معبد بزرگ بیرون می‌کند

 • 0:45

  38 هدیۀ بیوه زن

 • 0:59

  39 یوحنا قدرت عیسی مسیح را زیر سؤال می‌برد

 • 1:50

  40 مَثل تاکستان و باغبانان

 • 0:58

  41 پرداخت مالیات به قیصر

 • 2:55

  42 شام آخر

 • 2:29

  43 تعلیم در بالاخانه

 • 4:22

  44 عیسی مورد خیانت قرار گرفت و دستگیر شد

 • 2:23

  45 پطرس عیسی را انکار می‌کند

 • 1:58

  46 عیسی محاکمه و مسخره شد

 • 1:43

  47 عیسی به حضور پیلاطس آورده می‌شود

 • 1:24

  48 عیسی در حضور هیرودیس

 • 2:56

  49 عیسی محکوم شده است

 • 3:34

  50 عیسی صلیب خود را حمل می‌کند

 • 2:49

  51 عیسی مصلوب شده است

 • 0:56

  52 قرعه انداختن سربازان بر سر لباس عیسی

 • 1:06

  53 لوحی بر روی صلیب

 • 1:39

  54 محکومین مصلوب می گردند

 • 1:45

  55 مرگ عیسی

 • 2:00

  56 تدفین عیسی

 • 1:28

  57 فرشتگان بر سر قبر

 • 1:22

  58 قبر خالی

 • 1:55

  59 عیسی قیام کرده ظاهر می‌شود

 • 1:15

  60 فرمان اعظم و صعود

 • 5:40

  61 دعوت برای شناخت شخصی عیسی

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.