کتاب

این کتاب که بتازگی چاپ شده شامل انجیل لوقا، انجیل یوحنا، اعمال رسولان، نامه پولس به رومیان و مزامیر  به زبان بختیاری است. بزودی این کتاب از طریق https://shop.kalameh.com قابل خریداری خواهد بود.   

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.