انجیل لوقا، مقدّمه

خبر تولّد عیسی

تولّد یحیی

تولّد عیسی

پیام یحیی

تعمید گرفتن عیسی

شجره‌نامهٔ عیسی

آغاز كار عیسی در جلیل

شفای یک دیوزده

شفای دردمندان

انتخاب شاگردان

شفای یک مفلوج

كار در روز سبت