خوش اویدین

به سایت بختیاری خوش اویدین. سلام عرض اکنیم خذمت ایسا گویل و ددویل عزیز بختیاری که به ای صحفه‌هو سر زیدینه و مطلوس اخونین و ایشنین و ابینن. خدانه شرگ اکنیم که به ایما ای افتخار داد تا ترسته بویم کلم زنده‌سه به صورت فیلم، نوشته و صدا به زون شیرین بختیاری به حونه‌هاتون بیاریم، تا بلاکم  چینو زون و فرهنگ مردم بختیاری‌نه هم زنده واداریم. ایر نظرا و حرفاتونه به ایما بگوین ای صحفه‌هو بهتر ز یو هم تره وابو. ز خداوند اخویم که رحمت و برکتس همیشه وخت من زندیی‌تون بوهه و ایما هم سی رسوندن پیغوم انجیلس کار هر چند کوچیری کرده بویم. منمونتونیم و آرزو شادیتون داریم.
 

shire sangi.jpg

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.