نوار فیلم عیسی مسیح

گوویل و ددویل سلام:  زندیی عیسی مسیح‌ که ز ری انجیل لوقا منِ بیست و دو بشخ ضبط وابیده‌نه نهادیمه من ای صحفه‌هو. طرف چپ، دهون همی صحفه‌ ابو گوشس بدین یا سر کامپیوتر خوتون ضبطس بکنین. آرمون داریم که کلم عیسی مسیح من دلتون بشینه و زندیی‌تونه برکت بده.

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.