نوار فیلم عیسی مسیح

گوویل و ددویل سلام:  زندیی عیسی مسیح‌نه که ز ری انجیل لوقا منه بیست و دو بشخ ضبط وابیده نهادیمه من ای صحفه‌هو. طرف چپ، دهون همی صحفه‌ ابو گوشس بدین یا سر کامپیوتر خوتون ضبطس کنین. آرمون داریم که کلم عیسی مسیح من دلتون بشینه و زندیی‌تونه برکت بده.