فیلم عیسی مسیح به بختیاری

سلام

ای فیلمُ که ز ری انجیل لوقا راست وابیده، زندیی و شصخیت عیسی مسیح‌نه نشون اده. عیسی مسیح  عجیوترین شصخیتیه که دنیا به خوس دیده. هو ز مریم که دودر پاکی بی زمار وابید، و اُسو که ری زمین بی غلوه منجز کرد و گنها آدمیل تصخیرکار بشخی. دست آخر مردم او دوره‌هو ورکشیدنس به صلیو و کشتنس.  اما روز  سیم ز منجا مرده‌یل وریستاد و برده وابی به آسمون. کتاو خدا اگو که عیسی مسیح یه روز من اورا ز آسمون  اورگرده به زمین. دعا ایما به درگاه خدا یونه که ای فیلمُ ترسته بو دل ایسانه به نور خدا روشنا کنه.

عیسی مسیح

ای فیلمُ عیسی مسیح‌نه مطاوق او چی که من انجیل لوقا اویده ممرفی اکنه. عیسی مسیح من همه زندییس مردم به تعجو و عربت اوند. ز زمار آبیدنس گریده تا زنده وابیدنس. من این فیلم جریانا زندییس و منجزایی که کرد و مهروونیو و چیایی که وانم مردم نهاده چونو که من انجیل لوقا اویده بوینین،

 • 2:07:53

  عیسی مسیح - ویدئو کامل

 • 8:08

  1 شروع

 • 3:42

  2 زِمار وابیدِنِ عیسی

 • 2:15

  3 درورن بچه‌ای عیسی

 • 3:47

  4 یحیی پیغمبر عیسی‌نه به او تعمید اده.

 • 2:22

  5 شیطون عیسی‌نه وسوسه اکنه

 • 3:07

  6 عیسی خور اده که پیشگویی کتاو خدا به انجم رسید

 • 1:02

  7 مثل فریسی و باجگر

 • 2:01

  8 منجر صید ماهی

 • 2:14

  9 عیسی دودر یایروسِ زنده اکنه

 • 3:10

  10 عیسی شاگردونس انتخاو اکنه

 • 1:02

  11 خوش به سعادتا

 • 3:38

  12 موعظه سر که

 • 0:19

  13 خوش بحال انو که ایشنن و فرمون ابرن

 • 2:56

  14 بشخیدن زینه بدکار

 • 0:43

  15 زنگلی که ز عیسی پیروی اکردن

 • 1:56

  16 یحیی اوفته به زندون

 • 2:18

  17 مثل برزگر و تحم

 • 0:55

  18 مثل چرغدون

 • 1:58

  19 عیسی دِریانه آرُم اکنه

 • 2:16

  20 شفا پیا دیوزیده

 • 2:29

  21 عیسی شاگردُنسه افشنه تی مردم

 • 1:23

  22 پطرس اگو که عیسی همو مسیحه که خدا وعدس داد بی.

 • 1:45

  23 شاگردون عیسی جلالس ابینن

 • 2:15

  24 عیسی روح نپاک ز جغله کرد بدر

 • 0:57

  25 دعا عیسی خداوند

 • 2:23

  26 عیسی ز دعا و ایمان اگو

 • 0:54

  27 کافر بحال هو که مردم اکشه به طرف گنه

 • 0:28

  28 پادشاهی خدا جور دونه خردله

 • 0:29

  29 عیسی به گنهکارون وخت اده

 • 1:57

  30 شفا من روز شنبد

 • 1:38

  31 مثل سامری خوو

 • 1:44

  32 شفا بارتیمائوس

 • 2:21

  33 عیسی و زکی

 • 0:42

  34 عیسی مردن و زنده وابیدن خوسِ پیشگهی اکنه

 • 1:10

  35 عیسی جور شاه ایا به اورشلیم

 • 1:00

  36 عیسی سی اورشلیم اگریوه

 • 1:51

  37 عیسی ماملگرانه ز معبد گپ کرد بدر

 • 0:45

  38 نرذی زینه بیوه

 • 0:59

  39 حنا ز قدرت و اختیار عیسی اپرسه

 • 1:50

  40 مثل تاکستون و باغوونا

 • 0:58

  41 دادن مالیات به قیصر

 • 2:55

  42 خَیونَتِ یَهودا به عیسی

 • 2:29

  43 حرفا عیسی من بالاخونه

 • 4:22

  44 به عیسی خیونت ابو و گیر اوفته

 • 2:23

  45 پطرس حاشا اکنه که عیسی‌نه اشنه

 • 1:58

  46 عیسی‌نه مسخره اکنن و زس پرس و جو اکنن

 • 1:43

  47 عیسی‌نه ایارن تی پیلاتُس

 • 1:24

  48 عیسی‌نه ایارن تی هیرودیس

 • 2:56

  49 عیسی‌نه محکوم اکنن

 • 3:34

  50 عیسی صلیو خوس سر کول اکشه

 • 2:49

  51 عیسی‌نه اورکشن به صلیو

 • 0:56

  52 سربازون سر رختا عیسی تُر اونن تا بوینن به کی ارسن

 • 1:06

  53 نوشته ری صلیو

 • 1:39

  54 دو نفر دیه که به صلیو ورکشیده ابون

 • 1:45

  55 مردن عیسی

 • 2:00

  56 عیسی‌نه خاک اکنن

 • 1:28

  57 ملاکه‌یل در مقبره

 • 1:22

  58 عیسی من مقبره نید

 • 1:55

  59 عیسی زنده به شاگردونس ظاهر ابو

 • 1:15

  60 حیم بزرگ عیسی و رهدنس به آسمون

 • 5:40

  61 دعوت به اشنهدن عیسی

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.