فیلم عیسی مسیح به بختیاری

سلام

ای فیلمُ که ز ری انجیل لوقا راست وابیده، زندیی و شصخیت عیسی مسیح‌نه نشون اده. عیسی مسیح  عجیوترین شصخیتیه که دنیا به خوس دیده. هو ز مریم که دودر پاکی بی زمار وابید، و اُسو که ری زمین بی غلوه منجز کرد و گنها آدمیل تصخیرکار بشخی. دست آخر مردم او دوره‌هو ورکشیدنس به صلیو و کشتنس.  اما روز  سیم ز منجا مرده‌یل وریستاد و برده وابی به آسمون. کتاو خدا اگو که عیسی مسیح یه روز من اورا ز آسمون  اورگرده به زمین. دعا ایما به درگاه خدا یونه که ای فیلمُ ترسته بو دل ایسانه به نور خدا روشنا کنه.

عیسی مسیح

این فیلم معرفی کاملی از عیسی توسط انجیل لوقا می باشد. عیسی همواره مردم را غافلگیر و مبهوت می کرد، از تولد معجزه آساِی خود تا برخاستنش از قبر. زندگی پرشور او را از طریق گزیده ای از کتاب لوقا؛ تمام معجزات، تعالیم، و شفقت او، پیگیری کنید.