فیلم عیسی مسیح به بختیاری

سلام

ای فیلمُ که ز ری انجیل لوقا راست وابیده، زندیی و شصخیت عیسی مسیح‌نه نشون اده. عیسی مسیح  عجیوترین شصخیتیه که دنیا به خوس دیده. هو ز مریم که دودر پاکی بی زمار وابید، و اُسو که ری زمین بی غلوه منجز کرد و گنها آدمیل تصخیرکار بشخی. دست آخر مردم او دوره‌هو ورکشیدنس به صلیو و کشتنس.  اما روز  سیم ز منجا مرده‌یل وریستاد و برده وابی به آسمون. کتاو خدا اگو که عیسی مسیح یه روز من اورا ز آسمون  اورگرده به زمین. دعا ایما به درگاه خدا یونه که ای فیلمُ ترسته بو دل ایسانه به نور خدا روشنا کنه.

عیسی مسیح

ای فیلمُ عیسی مسیح‌نه مطاوق او چی که من انجیل لوقا اویده ممرفی اکنه. عیسی مسیح من همه زندییس مردم به تعجو و عربت اوند. ز زمار آبیدنس گریده تا زنده وابیدنس. من این فیلم جریانا زندییس و منجزایی که کرد و مهروونیو و چیایی که وانم مردم نهاده چونو که من انجیل لوقا اویده بوینین،