انجیل لوقا ز اول تا آخر

من ای صحفه‌هو انجیل عیسی مسیح‌نه نهادیمه که ز زون یکی ز شاگردونس که بس لوقا اگودن نلق وابیده. هر چی لوقا درباره مسیح نوشته کلمه به کلمه و بی کم و کرس من پنجاه قسمت کوتاه ضبط وابیده. .  

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.