انجیل لوقا ز اول تا آخر

من ای صحفه‌هو انجیل عیسی مسیح‌نه نهادیمه که ز زون یکی ز زون شاگردونس که بس لوقا اگودن نلق وابیده. هر چی لوقا درباره مسیح نوشته کلمه به کلمه و بی کم و کرس من پنجاه قسمت کوتاه ضبط وابیده. ایر بخوین ترین ای قسمتانه سر تلیفن هُمراه‌تون هم بنین.