کتاو

به اطلاع ایسا عزیزون بختیاری ارسونیم که کتاو 'خور خوش' تازه چاپ وابیده. من ای کتاوُ انجیل لوقا،انجیل یوحنا، کارا قاصدون کلم خدا، نامه پولس به مسیحیون روم و کتاو زبور داوود پیغمبر به زون بختیاری اویدنه. ای کتاونه تا یه چند وخت دیه ترین ز https://shop.kalameh.com بستونین. 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.